Showy Goldenrod
Showy Goldenrod, Solidago speciosa.